Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 63829 personer i 18061 familie grupper

Forrige navne
Kai Allerup (1893-1963)
Kai Andersen (1916-....)
Kai Bang (1891-1891)
Kai Clausen (1918-....)
Kai Clorius (1934-....)
Kai Erichsen (1891-....)
Kai Esmann (1898-....)
Kai Høite (1907-....)
Kai Jensen (1875-....)
Kai Jørgensen (1901-....)
Kai Leth (1872-1958)
Kai Lund (1908-....)
Kai Lundsted (1926-....)
Kai Lunn (1885-1947)
Kai Lyngby (1901-....)
Kai Nørregaard (1864-1926)
Kai Olesen (1902-1942)
Kai Petri (1905-1989)
Kai Rübner-Petersen (1893-....)
Kai Rødgaard-Jessen (1923-....)
Kai Schaldemose (1895-....)
Kai Schøning (1867-....)
Kai Smit (1942-....)
Kai Staggemeier (1907-....)
Kai Stockfleth (1883-1968)
Kai Tromborg (1919-....)
Kai Wittendorff (1923-....)
Kai Wulff (1907-....)
Kai Aagaard (1894-1979)
Kai Ammitzbøll Berggreen (1904-....)
Kai Anton Carl Nyholm Hoffmann (1874-1949)
Kai Birch Rasmussen (1908-....)
Kai Birger Zieler (1892-....)
Kai Bruun Muus (1877-1940)
Kai Christen Niels Greisager (1884-....)
Kai Christian Nondal (1913-....)
Kai Christian Magnus Christopher Nicolau Brockdorff (1867-1916)
Kai Edmund Borgen (1909-....)
Kai Edvard Hincheldey Schmith (1908-....)
Kai Egil Larsen (1957-....)
Kai Ehrenfred Rheders Fangel Raunborg (1900-....)
Kai Emil Gerdes Wegge (1881-1973)
Kai Erik Faber (1922-2000)
Kai Frederik Daniel Møller (1915-....)
Kai Frederik Kjær Svarrer (1911-1982)
Kai Frederik Vilhelm Bech (1889-....)
Kai Geltzer Preisler (1901-....)
Kai Georg Kjellerup Tage-Hansen (1880-....)
Kai Guldberg Matzen (1894-....)
Kai Guldbrandsen Gøtzsche (1886-....)
Kai Gunnar Meinertz Beier (1926-....)
Kai Harald Hastrup (1899-....)
Kai Hilmar Schmith (1873-1953)
Kai Holten Worsøe (1894-1961)
Kai Johan Lentz-Hansen (1880-....)
Kai Jørgen Nyholm (1917-1995)
Kai Kiilsgaard Faurschou (1917-....)
Kai Kjeldsen Faurschou (1951-2017)
Kai Laurits Grønlund (1898-....)
Kai Lauritz Nikolaj Sørensen (1917-....)
Kai Luplau Janssen (1905-....)
Kai Mogens Harder (1916-....)
Kai Olaf Heiberg Jürgensen (1882-....)
Kai Otto Brummerstedt-Hansen (1900-....)
Kai Otto Hee (1894-....)
Kai Ove Caspersen (1890-1892)
Kai Peder Buhl (1879-1967)
Kai Richard Spangenberg (1911-....)
Kai Rudolph Bay-Schmith (1908-....)
Kai Scheel Kofoed-Hansen (1888-1944)
Kai Steenstrup Grove-Stephensen (1924-1999)
Kai Stephan Stephensen (1898-....)
Kai Staal Holten Lützhøft (1920-....)
Kai Uffe Bekker (1894-1961)
Kai Ulrik Jepsen Ipsen (1921-....)
Kai Vagn Norvan Brummerstedt (1922-2003)
Kai Verner Nielsen (1899-1961)
Kai Vilhelm Ringberg (1891-1954)
Kai Vilhelm Norup Dahl (1902-1919)
Kai Vilken Fich (1906-....)
Kai Vilstrup Møller (1905-1981)
Kai Ørbæk Jørgensen (1932-....)
Kai Aage Culmsee (1892-1976)
Kai Aage Krarup (1915-....)
Kaia Andrea Theodora Krarup (1859-....)
Kai-Leo Husted Simonsen (1893-1894)
Kai-Peter Gade (1885-1935)
-->   Kaj Arslev (1928-....)
  ... Kaj Aage Vilhelm Braunstein (1901-....)

Kaja Baden (1894-....)
Kaja Christophersen (1936-....)
Kaja Eilert (1930-2007)
Kaja Lyngby (1924-....)
Kaja Løvgreen (1884-1949)
Kaja Markussen (1890-....)
Kaja Rosenthal (1896-....)
Kaja Troensegaard (1882-1882)
Kaja Adolfine Troensegaard (1889-....)
Kaja Alfa Gottschalk (1901-....)
Kaja Anne Jezycki (1960-....)
Kaja Eline Bech (1883-....)
Kaja Erika Klusmann (1902-....)
Kaja Henriette Schøning (1895-....)
Kaja Karita Vesterberg Nielsen (1889-....)
Kaja Margrethe Bay (1894-1894)
Kaja Marie Ross (1901-1969)
Kaja Sigrid Leth (1918-....)
Kaja Sofie Carøe Rasmussen (1902-....)
Kaja Sofie Irgens Hansen (1885-....)
Kaja Valborg Hansen (1891-....)
Kal Anders Alber (1924-....)
Kalle Hansen Oldefar (1710-....)
Kamilla Christensen (1891-....)
Kamilla Madsen (1883-1930)
Kamilla Plesner (1902-1902)
Kamilla Toft (1982-....)
Kamilla Emilie Hansen (1901-1954)
Kamilla Hilarius Kalkau (1845-....)
Kamilla Kirstine Christensen (1893-....)
Kamilla Vinther Jensen (1897-....)
Kamma Andersen (1915-1958)
Kamma Baden (1903-....)
Kamma Bie (1911-....)
Kamma Gosch (1876-1950)
Kamma Isaachsdatter (1753-....)
Kamma Lindberg (1876-....)
Kamma Nyrop (1883-1946)
Kamma Ulrich (1911-....)
Kamma Augusta Erslev (1878-1913)
Kamma Axella Nielsen (1916-....)
Kamma Begtrup Hansen
Kamma Carøe Lange (1932-....)
Kamma Elisabeth Romose (1903-....)
Kamma Forsom Høst (1904-....)
Kamma Harder Christiansen (1911-....)
Kamma Julie Kornerup (1912-....)
Kamma Lustrup Hansen (1912-....)
Kamma Margrethe Bjerregaard Mikkelsen (1923-....)
Kamma Marie Julie Andersen (1902-....)
Kamma Meta Eliasen (1913-....)
Kamma Møller Clausen (1890-1980)
Kamma Oline Henriksen
Kamma Ragnhild Rabøl Jørgensen (1905-1963)
Kamma Vagtborg Mathiasen (1912-....)
Kamma Viole Marie Møller (1907-....)
Kamma Wilhelmine Holm Svarrer (1911-1966)
Kamma Waage Bjerre (1899-....)
Kaori Kosuge
-->   Karen
  ... Karen Aarup (1919-....)

Karen? Clausdatter (1605-....)
-->   Karen A. Burka (1961-....)
  ... Karen Aase Hansen (1903-....)

Karen-Lisbeth Kjærgaard Sørensen (1956-....)
Kari Wikholm (1978-....)
Karie Petri (1946-....)
Karin Brummerstedt (1961-....)
Karin Eggertsen (1939-....)
Karin Farup (1951-....)
Karin From (1886-1967)
Karin Hansen
Karin Jensen (1890-....)
Karin Rødgaard (1954-....)
Karin Steenstrup (1938-....)
Karin Stendahl (1879-1879)
Karin Svendsen (1938-....)
Karin Talmark (1951-....)
Karin Ann Hofman-Bang (1960-2001)
Karin Bekker Jensen (1956-....)
Karin Claudi Westh (1934-....)
Karin Edel Fack (1946-....)
Karin Emilie Schaldemose (1909-....)
Karin Emmy Friis Nielsen (1940-....)
Karin Gudrun Värnlund Hansen (1909-....)
Karin Hartmann Skydt (1949-....)
Karin Henny Borgen Paulsen (1939-....)
Karin Lybecker Mathiasen (1937-....)
Karin Margrethe Madsen (1960-....)
Karin Margrethe Bjørnbak Walther (1901-....)
Karin Marie Dahl (1958-....)
Karin Marie Dammann Jepsen (1928-....)
Karin Mühldorff Sigurd (1909-....)
Karin Mühldorff Sørensen (1907-1908)
Karin Spangsberg Jessen
Karin Steg Pedersen (1957-....)
Karin Stig Nielsen (1923-....)
Karin Völzgen Nielsen (1937-....)
Karina Gade Sørensen (1975-....)
-->   Karl Bartholomæussen (1883-....)
  ... Karl Aage Lillie Gornitzka (1907-....)

Karla Jacobsen (1925-2001)
Karla Knudsen (1908-....)
Karla Nielsen (1910-....)
Karla Sørensen (1915-....)
Karla Adda Jensen (1919-....)
Karla Anna Viola Poulsen (1887-....)
Karla Antonia Borgen (1889-1930)
Karla Carøe Jensen (1910-....)
Karla Charlotte Johanne Petersen (1898-....)
Karla Elisabeth Larsen (1907-2012)
Karla Elisabeth Madsen (1889-....)
Karla Ellemine Johansen (1910-....)
Karla Else Herbst (1927-....)
Karla Elvira Ulrikka Petersen (1897-....)
Karla Frederikke Hertz (1902-....)
Karla Gudrun Nielsen (1904-....)
Karla Helene Møller (1917-....)
Karla Johanne Kirstine Hansen (1905-....)
Karla Johanne Matilde Graff (1886-1962)
Karla Julie Hansen (1884-1926)
Karla Julie Ester Olsen (1905-....)
Karla Kamilla Svendsen (1906-....)
Karla Karoline Andersen (1894-....)
Karla Margrethe Nielsen (1909-....)
Karla Marie Hansen (1890-....)
Karla Marie Jacobsen (1911-....)
Karla Marie Johnsen (1906-....)
Karla Marie Lambertsen (1904-....)
Karla Marie Nielsen (1916-....)
Karla Martha Johanne Kristine Sørensen (1902-....)
Karla Mathilde Marie Møller (1917-....)
Karla Nielsine Christensen (1897-....)
Karla Olga Christiansen (1908-....)
Karla Olivia Nielsen (1933-....)
Karla Rosaline Thora Christiansen (1887-....)
Karla Toft Svarrer (1923-....)
Karla Østerberg Bistrup (1887-1979)
Karlo Mathiasen (1945-1946)
Karlo Bruno Frithjof Sørensen (1913-....)
Karlo Robert Baagøe Burkal (1935-....)
Karlo Rostrup Rosenvinge (1941-....)
Karlo Vilhelm Einer Sørensen (1891-1962)
Karlotto Ernst Lundholm (1926-....)
Karna Bechsgaard (1940-....)
Karna Falbe-Hansen (1915-....)
Karna Grandjean (1882-....)
Karna Jensen (1937-....)
Karna Brinch Rødgaard (1919-....)
Karna Marie Carøe (1921-....)
Karne Jensigrid Jensen (1906-....)
Karnelie Skack Olufsen (1858-1930)
Karoline Brandt (1919-....)
Karoline Gundorph (1901-....)
Karoline Hahnefeldt (1795-1865)
Karoline Møller (1902-....)
Karoline Pedersen (1854-1932)
Karoline Smidth (1818-1898)
Karoline Amalie Faaborg (1869-....)
Karoline Amalie Worsøe (1827-1895)
Karoline Andrea Lyager (1892-....)
Karoline Anette Obelitz (1878-....)
Karoline Augusta Henriette Nielsen (1873-1947)
Karoline Basse Bierfreund (1794-1856)
Karoline Birgitte Gudme (1874-....)
Karoline Christine Nielsen (1881-....)
Karoline Frederikke Marie Kuhnmynch (1882-....)
Karoline Hansine Vandborg (1871-1953)
Karoline Jakobi Fog (1883-....)
Karoline Jensine Lykkeberg (1833-1845)
Karoline Johanne Bartholomæussen (1913-....)
Karoline Karen Marie Jørgensen (1881-1965)
Karoline Kirstine Andersen (1876-1958)
Karoline Kirstine Madsen (1882-....)
Karoline Kirstine Wendt (1904-....)
Karoline Kristine Pedersen (1891-....)
Karoline Margrete Leth Jørgensen (1896-....)
Karoline Mariane Schubert (1898-1963)
Karoline Marie Jensen (1882-1948)
Karoline Marie Jensen (1913-....)
Karoline Marie Sivebek (1866-....)
Karoline Marie Aagaard (1882-1883)
Karoline Mathilde Terkelsen (1899-1899)
Karoline Matilde Amalie Waage Jensen (1890-....)
Karoline Victorine Fog (1817-1884)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 14-feb-2023 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009